a

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2024. година

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима за 2024.г Наручилац објављује ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2024. годину као и План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2024.г.

План јавних набавки за 2024. годину можете преузети овде.

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује од 13.02.2024. можете преузети овде.

План набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује од 29.03.2024. можете преузети овде.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2023. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима за 2023.г од дана 01.03.2023.г усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2023. годину.

   • План јавних набавки за 2023. годину можете преузети овде.
   • Измене и допуне плана јавних набавки за 2023. годину можете преузети овде.

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује од 01.03.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 20.03.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 17.05.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 13.06.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 11.07.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 17.07.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 12.09.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 13.11.2023. можете преузети овде.

Измене и допуне плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину од 12.12.2023. можете преузети овде.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2022. година

На основу члана 49. став 2 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 91/19), Управни одбор Центра за заштиту жртава трговине људима на седници одржаној дана 18.02.2022. године доноси следећи:

   • Правилник о ближем уређивању начина планирања и спровођења поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује и који можете преузети овде.

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује можете преузети овде.

Измене и допуне Плана набавки за 2022.г. од 30.03.2022.г. можете преузети овде.

Измене и допуне Плана набавки за 2022.г. од 23.09.2022.г. можете преузети овде.

Измене и допуне Плана набавки за 2022.г. од 09.11.2022.г. можете преузети овде.

Измене и допуне Плана набавки за 2022.г. од 24.11.2022.г. можете преузети овде.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2021. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима за 2021.г од дана 27.05.2021.г усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2021. годину.

   • План јавних набавки за 2021. годину можете преузети овде.

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН БМБ95 И ДИЗЕЛ ГОРИВО

Одлуком о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 1025/21 од 04.02.2021.године покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку – бeзоловни бензин БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 и дизел гориво – шифра из општег речника јавних набавки 09134200 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

Крајњи рок за достављање понуда: понедељак, 14.06.2021. године до 12:00ч.

Јавно отварање понуда: четвртак, 14.06.2020. године у 12ч 30мин.

Преузмите документацију:

   1. Одлука о покретању поступка
   2. Решење о образовању комисије
   3. Позив за подношење понуда
   4. Изјава за подношење подуда
   5. Записник о отварању понуда
   6. Одлука о додели уговора
   7. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2020. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима за 2020.г од дана 27.12.2019.г  усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2020. годину.

   • План јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде.
   • Измене и допуне плана јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95 И ДИЗЕЛ ГОРИВО

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 657/20 од 18.03.2020.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бeзоловни бензин БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 и дизел гориво – шифра из општег речника јавних набавки 09134200 путем  електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 658/1/20 од 18.03.2020.године.

Крајњи рок за достављање понуда: четвртак, 26.03.2020. године до 12:00ч.

Јавно отварање понуда: четвртак, 26.03.2020. године у 12ч 30мин.

Преузмите документацију:

   1. Одлука о покретању поступка
   2. Позив за подношење понуда
   3. Конкурсна документација
   4. Записник о отварању понуда
   5. Извештај о стручној оцени понуда
   6. Одлука о додели уговора
   7. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2019. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима дана 11.03.2019. године усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2019. годину.

   • Измене и допуне плана јавних набавки за 2019. годину можете прузети овде.
   • План јавних набавки за 2019. годину можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 440/19 од 12.03.2019.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бeзоловни бензин БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 447/1/19 од 13.03.2019.године.

Крајњи рок за достављање понуда: четвртак, 21.03.2019. године до 12:00ч.

Јавно отварање понуда: четвртак, 21.03.2019. године у 12ч 30мин.

Преузмите документацију:

   1. Позив за подношење понуда
   2. Конкурсна документација
   3. Записник о отварању понуда
   4. Извештај о стручној оцени понуда
   5. Одлука о додели уговора
   6. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2018. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима од дана 31.01.2018.године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2018. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2018. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

   • План јавних набавки за 2018. годину можете преузети овде.
   • Измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1775/18 од дана  09.11.2018.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – путнички аутомобил за потребе Центра за заштиту жртава трговине људима. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну jавну набавку бр. 1776/1/18 од 13.11.2018.године.

Рок за достављање понуда је среда 21.11.2018.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

   1. Одлука о покретању поступка
   2. Решење о образовању комисије
   3. Позив за подношење понуда
   4. Конкурсна документација
   5. Одлука о додели уговора
   6. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 825/18 од дана  25.05.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – путнички аутомобил за потребе Центзра за заштиту жртава трговине људима. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 836/1/17 од 28.06.2018.године.

Рок за достављање понуда је уторак 05.05.2018.године до 12.часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

   1. Одлука о покретању поступка
   2. Решење о образовању комисије
   3. Позив за подношење понуда
   4. Конкурсна документација
   5. Извештај о стручној оцени понуда
   6. Одлука о додели уговора
   7. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2017. година

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 107/17 од 24.01.2017.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бњзоловни бензин БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 108/1/17 од 24.01.2017.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 24.01.2017.године.

Рок за достављање понуда је среда 01.02.2017.године до 12 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

   1. Позив за подношење понуда
   2. Конкурсна документација
   3. Записник о отварању понуда
   4. Извештај о стручној оцени понуда
   5. Одлука о додели уговора
   6. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2016. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима од дана 26.07.2016. године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2016.години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Измењен и допуњен План јавних набавки за 2016. Годину можете преузети овде:

На основу члана 22.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Центар за заштиту жртава трговине људима објављује:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 62/16 од 25.01.2016.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бензин Евро Премиум БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 63/1/16 од 25.01.2016.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 25.01.2016.године.

Рок за достављање понуда је уторак 02.02.2016.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

    1. Позив за подношење понуда
    2. Конкурсна документација
    3. Записник о отварању понуда
    4. Извештај о стручној оцени понуда
    5. Одлука о додели уговора

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2015. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 235/15 од дана 27.01.2015.године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2015. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2015. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

   • План јавних набавки за 2015. годину можете преузети овде.
На основу члана 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15), Центар за заштиту жртава објавио је свој интерни акт којим се регулише поступак јавне набавке унутар наручиоца.

Правилник о јавним набавкама можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА ПРАВНИХ – АДВОКАТСКИХ УСЛУГА –

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 299/15 од 13.02.2015.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – Правне-адвокатске услуге- шифра из општег речника јавних набавки 79112000.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 300/1/15 од 13.02.2015.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 13.02.2015.године.

Рок за достављање понуда је понедељак 23.02.2015.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

    1. Позив за подношење понуда
    2. Конкурсна документација
    3. Захтев за заштиту права
    4. Решење републичке комисије

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 241/15 од 29.01.2015.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бензин Евро Премиум БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 242/1/15 од 29.01.2015.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 29.01.2015.године.

Рок за достављање понуда је понедељак 09.02.2015.године до 12.часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

    1. Позив за подношење понуда
    2. Конкурсна документација
    3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
    4. Измена конкурсне документације
    5. Измењена конкурсна документација
    6. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 2014. година

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 177/14 од дана 22.01.2014.године и овлашћења из члана 32. Статута, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2014. годину.  Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2014. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

   • План јавних набавки за 2014. годину можете преузети овде.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1217/14 од 20.11.2014.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – Теренско возило – шифра из општег речника јавних набавки 34113300.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 1219/1/14 од 20.11.2014.године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 20.11.2014.године.

Рок за достављање понуда је 28.11.2014.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

   1. Позив за подношење понуда
   2. Конкурсна документација
   3. Одлука о додели уговора
   4. Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА –

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 304/14 од 23.01.2014.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бензин Евро Премиум БМБ 95 – шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 314/1/14 од 27.01.2014.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 27.01.2014.године.

Рок за достављање понуда је 03.02.2014.године до 12 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

    1. Позив за подношење понуда
    2. Конкурсна документација
    3. Одлука о додели уговора
    4. Обавештење о закљученом уговору

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

 • Шта радити?
 • Коме се обратити?
 • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!