СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА 2023. ГОДИНУ – ДЕЦА У НАЈВЕЋЕМ РИЗИКУ

Центар за заштиту жртава трговине људима наставља да редовно води евиденцију о идентификованим и претпостављеним жртвама трговине људима и овај пут смо настојали да значајно унапредимо годишњи статистички извештај и прикажемо што више података које би могли да анализирамо и на основу којих бисмо могли да пратимо трендове и планирамо унапређење како нашег рада, тако и читавог система заштите жртава. Наш систем заштите жртава трговине људима је постављен тако да сви актери пријављују Центру сумњe на трговину људима, што нас ставља у позицију да обављамо разговоре са готово свим претпостављеним жртвама и прикупљамо велики број података.

У овом извештају смо проширили податке који се односе на пријаве, па смо представили, не само изворе пријава, већ и шта се са тим пријавама догађало, у односу на извор пријава, што нам омогућава да видимо из ког сектора нам долазе пријаве из којих можемо да идентификујемо највећи број жртава, односно којим секторима је потребно додатно усавршавање у домену прелиминарне идентификације. Новина је и то што је у овом извештају приказано из којих градова долази највише пријава, који су разлози за њихово евентуално одбацивање, односно за прекид поступака идентификације, а приказана су и образложења због чега особе нису идентификоване као жртве трговине људима. Први пут смо приказали статистику која се односи на подврсте трговине људима, а приказано је и у којим градовима се најчешће одвијала експлоатација. Приказали смо и детаљну статистику која се односи на начине врбовања и механизме контроле жртава, а у делу о социоекономском статусу жртава увели смо сегмент који се односи на њихово образовање.

Чини се да је све оно што је рађено на унапређењу идентификације и прелиминарне идентификације претодних година дало резултате у 2023. године, па је тако Центар у току те године добио највише пријава и идентификовао највише жртава у претходних 5 година.

У току 2023. године, Центар је добио 168 нових пријава. За 137 случајева је покренут поступак идентификације, што подразумева да се у тим случајевима, током читавог поступка идентификације претпостављеним жртвама пружа иста подршка као и формално идентификованим.

Формално је идентификовано 66 жртава трговине људима, што представља повећање од 6,5% у односу на претходну годину, односно 43,5% у односу на 2021. Као и претходних година, већину идентификованих жртава чине жене, чак 72% што говори о томе да трговина људима има компоненту родно заснованог насиља.

Сексуална експлоатација по први пут није најдоминантнији облик трговине људима. Најучесталији облик је била принуда на просјачење са уделом од 29,3 %, на другом месту по учесталости је радна експлоатација 22,7 %, сексуална експлоатација се јавља у 20% случајева, принуда на прак у 14,7%, а принуда на вршење кривичних дела у 13,3% случајева.

Проценат деце међу жртвама је значајно порастао у односу на претходне две године и износи 62%. Просечна старост деце жртава је 12 година, док је генерално просечна старост идентификованих жртава 19 година.

Статистички извештај центра можете преузети овде.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!