a

Служба за координацију заштите жртава трговине људима

Служба за координацију заштите жртава трговине људима ( у даљем тексту: Служба) је организациона јединица Центра за заштиту жртава трговине људима ( у даљем тексту: Центар). Служба је централна организациона јединица која се бави непосредним радом са корисницима. У Служби се врши препознавање и идентификација жртава трговине људима и из ње се координира свеобухватном подршком која је свакој конкретној жртви потребна. Стручни радници Службе обучени су за рад са жртвама трговине људима, децом и одраслима, како би могли да пруже потребну помоћ и подршку уз поштовање људских и дечјих права својих корисника. Идентификација је стручни поступак који има своје законитости, који почивају на законским и стручним претпоставкама процеса процене у социјалном раду и у посебној области трговине људима, која намеће обавезу препознавања података који могу указивати на трговину људима. Координација подршке се организује уз помоћ индивидуалног плана заштите жртава, на основу кога се тачно прецизира који видови подршке су потребни, до којих жељених позитивних промена у животу жртве ће та подршка довести, и ко, када и на који начин ће ту подршку обезбедити. Пут од експлоатације, преко опоравка и стабилизације, када бивша жртва постаје независна и самостална, је дуг и мукотрпан, и захтева заједничко деловање различитих инситуција, органа и организација, у различитим сферма њеног опоравка. Захваљујући овој надлежности у опоравку жртава, Служба је онај део Центра као централне институције Националног механизма упућивања жртава, која обезбеђује целовитост и заједничке активности у заштти иподршци жртви и окупља све актере укључујући полицију, правосуђе, институције система, НВО сектор и друге релевантен актере. На тај начин Служба континуирано прати стање и потребе корисника – одраслих жртава трговине људима и деце жртава – и прилагођава потребну подршку, односно избор укључених институција, НВО и других актера који обезбеђују подршку и њихове активности како би се остварили што бољи ефекти на живот, доборбит и укљученост корисника у живот заједнице у којој живе. Служба такође континуирано ради на примени међународних прописа и права жртава у свим поступцима који их се тичу, и иницира и обезбеђује подршку оним акојима је потребна да би се жртвама гарантовала њихова права и да би имале подршку која води њиховој добробити и укључености.

Служба за координацију заштите жртава трговине људима као посебна организациона јединица Центра обавља следеће послове:

 • идентификацију жртава трговине људима;
 • процену ризика, снага, стања, потреба жртава трговине људима и других особа  у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове услуга заштите;
 • упућује корисника центру за социјални рад, установи за смештај корисника другом пружаоцу услуга односно другој установи ради реализације мера заштите и пружања услуга;
 • праћење реализације планираних мера заштите;
 • кординира процесом заштите жртава трговине људима;
 • координацију добровољног повратка жртве у земљу порекла;
 • сарађује са надлежним органима, организацијама и другим службама са циљeм заштите жртава;
 • координира активностима у вези припреме жртве за учешће у судским поступцима;
 • прикупља информације о расположивим програмима заштите жртава; расположивим услугама у циљу пружања помоћи и подршке жртвама трговине људима;
 • води евиденцију и документацију у складу са прописима који уређују ову област;
 • води базе података о идентификованим жртвама;
 • обавља друге послове у складу са законом, статутом и другим општим актима Центра.

Идентификација жртава

Идентификација жртава је стручни поступак који се спроводи у Служби у  циљу препознавања и идентификације жртава. Она је заснована на  прикупљању две групе информација – једну групу чине информације које  говоре о актуелном стању и потребама жртава, а друге се односе на оне  податке који су повезани са експлоатацијом и говоре о начинима како је  стварана ситуација у којој је нека особа била експлоатисана, како је та  ситуација утицала на ментално и физичко здравље жртве, па и њене  породице, и са којим последицама експлотације се жртва актуелно суочава.  Своје мишљење да ли је нека особа или дете жртва трговине људима, Служба  доноси на основу стручних поступака процене, примене индикатора за  препознавање трговине људима и интеграцију и анализу свих прикупљених  података што је основ повезивања, закључивања и тумачења прикупљених  података. Идентификација жртава је први корак у обезбеђивању подршке  жртви, током и након идентификације.Обавља се увек уз учешће жртве и  уважавање њеног виђења ситуације у којој се налазила.

Подршка жртвама

Свако ко преживи трговину људима заслужује сву подршку која се може  обезбедити да би се опоравио и повратио достојанство и способност да  поново управља својим животом. Подршка која је за ове циљеве потребна је  често дуготрајна, сложена и захтева интервенције на свим животним  подручјима. Од информисања о правима и видовим подршке, преко лечења,  школовања, запошљавања, психолошке подршке, терапије и материјалне и  психосоцијалне подршке, посотоји низ различитих активности и услуга које  могу обезбедити жртвама. У овом одељку наћи ће те исцрпан преглед видов  подршке која је соступна жртвама и која се обезбеђује или у самом Центру,  или од стране институција и органа државе, НВО сектора и других  релевснтних партнера.

Координација заштите жртава

Жртве трговине људима претрпеле су један од најгрубљих начина насиља и  кршења њених људских и дечјих права. Ова искуства остављају озбиљне  последице по њихово функционисање у свакодневном животу, на њихово  физичко и ментлано здравље, способност да раде, доносе одлуке, брину о  себи, породици, деци, пословним обавезама, доводе их у позицију да  учествују у судском поступку против трговаца као сведоци/оштећене… Како  би се жртва опоравила, неопходан јој је низ различитих видова подршке, која  уз то, да би била успешна, мора да буде координисана и пружена на начин да  је жртва разуме и може да прихвати. Како би сви актери коју су потребни за  пружање подршке деловали заједно и синхронизовано, Служба координира    њиховим укључивањем у складу са приротетним потребама корисника и  прати ефекте пружене подршке. На тај начин се обезбеђује континуитет и  прилагођавање подршке актуелним потребама корисника.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

 • Шта радити?
 • Коме се обратити?
 • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!