a

Прихватилиште за смештај жртава трговине људима

Прихватилиште за жртве трговине људима је организациона јединица  Центра која је отворена у фебруару 2019-те године. Намењено је  женама и девојкама старијим од 16 година које су идентификоване као  жртве трговине људима или су у поступку идентификације, које имају  висок ниво угрожене безбедности и потребу за обезбеђивањем  сигурног места за опоравак. Пријем жртава, подршка и помоћ стручних  радника корисницама услуге доступна је 24/7.  Основни циљ услуге је опоравак жртава од искуства трауме изазване  трговином људима, у мери која им омогућава преузимање  одговорности и коришћење других услуга неопходних у процесу  интеграције у заједницу, у сигурном и безбедном физичком и  психолошком окружењу. Из тих разлога у Прихватилишту је  вишеструки и висок ниво безбедности објекта: налази се на тајној  адреси, има видео надзор који је повезан и са Полицијом и 24 часовно  дежурство 7 дана у недељи. Начин рада и подршка која се обезбеђује  корисницама усмерена је на осиграње њихове физичке безбедности и  стицање елементарне психолошке сигурности, који су неопходни за  њихов даљи опоравак. Услуга је приврменог карактера и треба да  омогући да након изласка из Прихватилишта жртва може да користи  друге, мање рестриктивне услуге. Услуга се обезбеђује у складу са  условима и стандардима утврђеним важећим законским и  подзаконским актима који регулишу област пружања услуге у систему  социјалне заштите и другим односним прописима.  Koрисницима који користе услугу смештаја у прихватилиште иста се  пружа најдуже шест месеци, уз могућност продужавања на још 6  месеци у складу са процењеним потребама, степеном трауматизације  и потребама за осигурањем безбедности.

Успостављањем Прихватилишта као посебне организационе јединице реализоваће се програмске активности које подразумевају:

  • задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног окружења (обезбеђивање исхране у складу са стањем и потребама корисника, давање преписане терапије, санирање и нега мањих повреда, набавка одеће и обуће, прање и пеглање постељног рубља, пратња корисника приликом одласка код лекара и др…)
  • очување и развој потенцијала корисника (организовање радно-окупационих и едукативних радионица којим се подстичу нова знања и вештине, подршка у одржавању контаката са билошком породицом и другим особама значајним за корниска, развој вештина самозаштите, развој вештина комуникације, развој вештина и знања потребних за самосталан живот и живот у заједници и др…)
  • правна подршка (регулисање грађанско-правног статуса жртве, пружање правне помоћи, обезбеђивање комуникације корисника са дипломатско конзуларним представништвима, подршка и послови припреме корисника ради сведочења и учешћа у судским поступцима  и др…)
  • подршка при школовању и запошљавању (обезбеђивање информација о могућностима школовања корисника, подршка корисника у наставку школовања, регулисање статуса корисника код службе за запошљавање, и испитивање могућности запошљавања и подршка у тражењу посла и др..)

Прихватилиште према општима актима Центра има руководиоца и четири стручна радника. 

Правилници и процедуре

Извештаји о раду - квартални

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

  • Шта радити?
  • Коме се обратити?
  • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!