a

Права жртава

Жртвама трговине људима припадају основна људска права, као и свим људима, самим тим што су рођене као људска бића. Зато што су преживеле нехуман однос, биле повређиване, злостављане и експлоатисане, припадају им и нека права која им омогућавају достојанствен живот, подршку и заштиту која поштују њихово искуство и последице експлоатације. Ова права регулисана су међународним и домаћим документима.
Право на помоћ и подршку

Жртве трговине људима су претрпеле емотивно, физичко повређивање и кршење свих људских права. Зато је право на помоћ и подршку једно од основних, посебно истакнутих права жртава трговине људима. Ово право гарантују међународне конвенције и домаћи прописи. Помоћ и подршка се обезбеђује према индивидуалним потребама сваке жртве. Природа и обим подршке не зависе од тога да ли жртва прихвата сарадњу са органима кривичног гоњења.
У оквиру овог права, посебне области подршке су:

 • Медицинска помоћ
 • Психолошка помоћ у превазилажењу трауме, стабилизацији и опоравку
 • Подршка и оснаживање за учешће у кривичном поступку и поступку за надокнаду штете
 • Превођење и тумачење на језику који жртва разуме
 • Услуге социјалне заштите
 • Добровољни повратак у земљу порекла
 • Приступ образовању за жртву и децу
 • Приступ тржишту рада, стручном усавршавању и образовању
 • Право на период рефлексије и опоравка
 • Право на привремени боравак
Право на информације

Да би могла да учествује у свом опоравку и сарађује са државним и невладиним организацијама током опоравка, жртва мора да буде информисана о својим правима у погледу помоћи, интеграције и учествовања у идентификацији, као и о другим релевантним информацијама. Тек на основу добре информисаности жртва може да да свој информисани пристанак за предузимање одређених активности заштите и подршке. Све информације достављају се благовремено и на начин на који жртва може да их разуме.

Право на учешће у доношењу одлука

Ниједна одлука у вези жртве не може се донети без њене сагласности и њеног активног учешћа, у складу са тренутним могућностима, у доношењу одлука. Деца, у складу са својим могућностима, такође учествују у доношењу одлука, заједно са својим старатељем, ако је његово учешће потребно. Центар има обавезу да омогући услове жртви за њену пуну партиципацију и примену свих међунаордних конвенција које се односе на учешће, укључујући и Конвенцију о правима детета.

Право на избор услуга

Подршка жртви обезбеђује се кроз низ услуга. Ове услуге обезбеђује систем социјалне заштите, удружења грађана, здравствене установе, школе…. Жртва има право да на основу добре информисаности донесе одлуку о томе које услуге жели да користи и ко ће јој те услуге пружити. Без њеног пристанка ( или пристанка њеног законског заступника) не може се одабрати пружалац услуге и сама услуга. Ово право се може ограничити само у ситуацијама које су прописане законом.

Право на поверљивост података

Сви подаци који се тичу жртве – њени лични подаци, подаци о ситуацији експлоатације и други су поверљиви и не смеју бити доступни јавности. Право на поверљивост може се ограничити само у одређеним околностима у складу са законом и жртва о томе мора бити информисана пре откривања личних података.

Право на приватност

Ово право значи да жртва има право да се њени лични подаци не размењују са другим актерима у подршци, осим у мери која је неопходна како би жртва добила потребну услугу. Жртва треба да буде информисана о овоме и да да своју сагласност за размену њених личних података. Право на приватност може бити ограничено само у одређеним ситуацијама дефинисаним законом.

Право на притужбу

Ово право омогућава жртви која није задовољна пруженом услугом или односом стручних радника према њој, да легитимним путем затражи испуњење својих права. Како би се то остврило жртва може да поднесе притужбу на рад пружаоца услуге или стручног радника, или да поднесе тужбу. Центар обезбеђује све потребне информације жртви ради подношења притужбе и тужбе.

Потребна ти је помоћ?

Детаљно упутство за жртве трговине људима:

 • Шта радити?
 • Коме се обратити?
 • Најкраћи пут до помоћи?
Пратите нас:

Центар за заштиту жртава трговине људима посвећен је борби против ове врсте криминала!